Teraz Wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Gospodarstwa

"Chata w lesie"
powiat: opolski, gmina: Murów

Dokonaliśmy moder­ni­za­cji przed­wo­jen­nego sie­dli­ska leśnych osad­ni­ków w sercu Borów Stobrawskich z zacho­wa­niem sta­rych ele­men­tów architektury. Gromadzimy zabyt­kowe, inte­re­su­jące eks­po­naty wypo­sa­że­nia i sami doko­nu­jemy reno­wa­cji zabyt­ko­wych mebli i sta­rych sprzę­tów gos...

czytaj dalej