Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Przepisy prawne

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź  ministerstwa rolnictwa na pytanie Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące jednoznacznej interpretacji przepisów określających warunki prowadzenia rolniczego handlu detalicznego.

Odpowiedź MRiRW:

„W odniesieniu do udziału pośrednika w etapie zbywania żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy zauważyć, że kwestia ta, z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego, została uregulowana w art. 44a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 149). Zgodnie z ww. przepisami produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego co do zasady nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika. Udział pośrednika w zbywaniu żywności w ramach takiego handlu został dopuszczony jedynie podczas zbywania takiej żywności w trakcie wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, pod warunkiem, że taki pośrednik zbywa żywność:

1) wyprodukowaną przez tego pośrednika w ramach rolniczego handlu detalicznego,
2) wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności W ramach rolniczego handlu detalicznego, lub na obszarze powiatu sąsiadującego tym powiatem.

Należy przy tym podkreślić, że ww. ustawa nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „wystawa” „festyn”, „targ” lub „kiermasz’’.

Nieobowiązująca ustawa z dnia 27 listopada 1961 r. o targach i wystawach krajowych (Dz.U. poz. 299) w art. 2 ust. 2 wskazywała przy tym, że kiermasze są przedsięwzięciem organizowanym poza stałym miejscem działalności wystawców w celu reklamy i sprzedaży towarów i wykonywania usług bezpośrednio ludności. Warto zwrócić także uwagę na wyjaśnienie pojęcia kiermasz podane w:

1) Słowniku Języka Polskiego, zgodnie z którym kiermasz to zorganizowana specja1nie sprzedaż pewnego rodzaju artykułów, oraz
2) Słowniku Język a Polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego, zgodnie z którym kiermasz to okresowa sprzedaż niektórych artykułów w kioskach lub stoiskach połączona często z wystawą.

Przy czym żadne z wyżej podanych wyjaśnień tego pojęcia nie wskazuje na to, z jaką częstotliwością powinno się odbywać tego rodzaju wydarzenie aby mogło być uznane za „kiermasz”.

Uwzględniając powyższe propozycje organizacji sprzedaży żywności w ramach czy to okazjonalnych, czy też całorocznych kiermaszy, przed stawione w ww. piśmie wydają się nie budzić zastrzeżeń z punktu widzenia przepisów prawa żywnościowego, a w  szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Należy jednak podkreślić, że kiermasze, podczas których dopuszczalny jest udział pośrednika w zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego, muszą być organizowane w celu promocji żywności. Dodatkowo taki pośrednik musi przestrzegać wymagań dotyczących dokumentacji umożliwiającej określenie ilości żywności zbywanej rocznie w ramach rolniczego handlu detalicznego, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz.U. poz. 2159). Ponadto, jak wskazano powyżej, taki pośrednik może zbywać żywność wyprodukowaną przez inny podmiot prowadzący rolniczy handel detaliczny podczas ww. wydarzeń, jedynie o ile równocześnie zbywa wyprodukowaną przez siebie żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Dodatkowo należy zauważyć, że taki pośrednik może zbywać żywność innego podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny w przypadku gdy została ona wyprodukowana na obszarze powiatu, w którym pośrednik ten prowadzi produkcję żywności w ramach takiego handlu lub na obszarze powiatu sąsiadującego z tym powiatem.

Natomiast w kontekście przepisów podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) zwolnieniu podlegają przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyłączeniem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, do kwoty 20 000 zł rocznie, w ilościach nieprzekraczających maksymalnych limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania, m.in. pod warunkiem, że:

1) przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych
umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału
zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz s przedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;

2) sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:

a. w których produkty te zostały wytworzone, lub
b. przeznaczonych do prowadzenia handlu;

3) jest prowadzona, oddzielnie za każdy rok, ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych zawierająca co najmniej: numer kolejnego wpisu, datę uzyskania przychodu, kwotę przychodu, przychód narastająco od początku roku oraz ilość i rodzaj przetworzonych produktów. Dzienne przychody są ewidencjonowane w dniu sprzedaży. Ewidencję sprzedaży, należy posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź na poruszone w piśmie kwestie dotyczące zasad funkcjonowania tzw. inkubatorów kuchennych wykorzystywanych do przetwórstwa produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego stanowią materię będącą w kompetencji zarówno Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego), jak i Ministra Zdrowia (żywność pochodzenia nie zwierzęcego). Kwestia funkcjonowania inkubatorów kuchennych wykorzystywanych do przetwórstwa, w ramach rolniczego handlu detalicznego, produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego stanowi przy tym sprawę o charakterze szczególnie skomplikowanym, wymagającym w szczególności dokonania u zgodnień z Inpekcją Weterynaryjną oraz zaopiniowania przedmiotowej sprawy pod względem prawnym. Z uwagi na powyższe odpowiedź w przedmiotowej sprawie zostanie przekazana w terminie do dnia 18 marca 2017 r.

Natomiast w kwestii funkcjonowania inkubatorów kuchennych wykorzystywanych do przetwórstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego żywności pochodzenia niezwierzęcego należy się zwrócić do Ministerstwa Zdrowia”.

Źródło: KRIR

Źródło: http://www.wrp.pl/krir-pyta-resort-rolnictwa-odpowiada-6/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term=http%3A%2F%2Fwww.wrp.pl%2Fkrir-pyta-resort-rolnictwa-odpowiada-6%2F&utm_content&utm_campaign=Newsletter+z+dnia+03.03.2017