Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Informacje

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ochrona Danych Osobowych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Teraz Wieś" Opolskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z siedzibą przy ul. Głównej 1, 49-330 Łosiów.
2. Celem zebrania danych osobowych jest przygotowanie i przedstawienie oferty informacyjnej.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przygotowania i przedstawienia oferty informacyjnej. 
5. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przygotowania i przedstawienia oferty cenowej lub przewidziany przepisami prawa.