Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Ubój gospodarczy

W dniu 9 października 2020 roku z inicjatywy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie przy współpracy z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Oleśnie odbyło się szkolenie  z zakresu ochrony zwierząt podczas uboju gospodarczego z przeznaczeniem mięsa na użytek własny.

Podczas szkolenia powiatowy lekarz weterynarii Pan Sebastian Konwant poinformował uczestników szkolenia o wymogach weterynaryjnych, które muszą być spełnione przy ubojach na użytek własny, tj.:

1. Ubojowi na terenie gospodarstwa można poddać: cielęta do 6 m-ca życia, świnie, owce, kozy, drób, zającowate oraz zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych.

2. Zwierzęta takie muszą: być zdrowe oraz nie pochodzić z gospodarstwa lub obszaru podlegającego ograniczeniom (zwalczanie chorób zakaźnych, ustawa o ochronie zwierząt).

3. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek zgłosić zamiar uboju ( nie dotyczy drobiu i zajęczaków) na co najmniej 24 godz. przed planowanym ubojem do Powiatowego  Lekarza Weterynarii:
a) w przypadku cieląt, owiec, kóz w określonej w załączniku formie pisemnej

b) w przypadku świń oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych – określonej w załączniku formie pisemnej lub telefonicznie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przekazując następujące informacje:

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres, telefon posiadacza zwierzęcia
  • gatunek i liczba zwierząt poddawanych ubojowi
  • nr identyfikacyjny zwierzęcia
  • miejsce i termin uboju
  • imię i nazwisko, adres, telefon  osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju
  • zgłoszenie mięsa do pełnego badania poubojowego , jeśli właściciel zwierzęcia zażąda takiego badania.


4. Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: świń, nutrii a także odstrzelonych dzików na koszt posiadacza tego mięsa. Próbki do badań w kierunku włośni pobiera i dostarcza do urzędowego lekarza weterynarii posiadacz mięsa. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii niezwłocznie po dokonaniu uboju, jednak nie później niż 24 godziny od terminu uboju, a w przypadku dzików nie później niż 48 godzin od odstrzału zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.

5. Badanie poubojowe tusz w/w zwierząt nie jest obowiązkowe, ale może być przeprowadzone na wniosek posiadacza mięsa. W takim przypadku, próbki do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lek. wet. również na koszt posiadacza mięsa.

6. Mięso świń i nutrii poddanych ubojowi oraz mięso odstrzelonych dzików  nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem od urzędowego lekarza weterynarii zaświadczenia o przeprowadzeniu badania próbek mięsa na włośnie.

Rolnicy muszą mieć świadomość, że mięso z uboju na użytek własny może być wykorzystane tylko i wyłącznie we własnym  gospodarstwie domowym. Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 – 5000 zł.

 Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym nie zgłoszenie powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierząt z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem grozi kara w wysokości od 100- 2000 zł.

Podczas szkolenia została również poruszone zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń ( ASF ).

Po przeprowadzeniu szkolenia wszyscy uczestnicy będą mogli wystąpić do właściwego organu o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nabycie uprawnień do uboju zwierząt w celu pozyskania mięsa na użytek własny.

Zorganizowane szkolenie było pierwszym z wielu zaplanowanych
w ramach współpracy między Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Oleśnie a Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W opinii organizatorów i uczestników można zaliczyć je do bardzo udanych.

Opracowanie i zdjęcia: Joanna Podgórska-Wiercińska PZDR w Oleśnie


Galeria