ww..." />

Teraz wieś Agroturystyka województwa
opolskiego

Aktualności

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu "Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego"

Informujemy, że dnia 27.10.2016r. na stronie internetowej: www.owesbyczyna.pl pojawi się informacja o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 – Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, która będzie trwała do dnia 14.11.2016r.

Rekrutacja będzie dostępna dla osób fizycznych i osób prawnych zamierzających założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne, osób fizycznych zamierzających przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.
W związku z powyższym prosimy o zamieszczanie informacji o naborze na swojej stronie internetowej z przekierowaniem na stronę internetową: www.owesbyczyna.pl oraz o zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń.

 

O projekcie

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizuje następujące działania:

  • Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych
  • Reintegracja zawodowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  • Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących subregion północny województwa opolskiego
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych
  • Dostępność do usług szkoleniowo – doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej

 

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej przez stworzenie warunków do powstawania i ekonomizowania podmiotów ekonomii społecznej, jak również zwiększenie liczby działających podmiotów ekonomii społecznej na terenie subregionu północnego.

Osoba do kontaktu: 

Kinga Bogusławska

Urząd Miejski w Byczynie

Byczyński Inkubator Gospodarki Społecznej

tel. 77 413 41 50 wew. 13 pokój nr 29